sk

Všeobecne obchodné podmienky

PREAMBULA

Ubytovanie klientov (hostí) v areáli Lake Side Residence (ďalej len „Rezidencia“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom Rezidenciaa a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.
 2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní izieb na ubytovanie, konferenčných miestností na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok Rezidenciaa poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 4. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením Rezidencie.
 5. Tieto VOP sa stavajú pre Rezidenciu záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.  

I. DEFINÍCIA POJMOV

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Rezidenciaom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle Rezidenciau záväznú objednávku.

Rezidenciou - objekt prevádzkovaný spoločnosťou BEL-TRADE spol. s r.o. (so sídlom Krasovského 3742/13 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36522163,) s názvom Lake Side Residence

Zmluvnými stranami - Rezidencia a klient.

Službou - akékoľvek služby poskytované Rezidenciou v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

Individuálnym klientom - spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby Rezidencie alebo rezervujú ubytovanie v Rezidencii v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou - spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby Rezidencie alebo rezervujú ubytovanie v Rezidencii v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Podujatím - spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb Rezidencia.

Organizátor podujatia - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s Rezidenciou; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

Okamihom úhrady - moment, kedy Rezidencia získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

Škodou - skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

II. Uzavretie zmluvy

 1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi Rezidenciou a klientom o poskytovaní služieb.
 2. Uzatvorením zmluvy sa Rezidencia zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť Rezidencii dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú s čerpaním ubytovacích a iných služieb.
 3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) klienta zo strany Rezidencie. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom.
 4. Zmluvní partneri sú Rezidencia a klient. Pokiaľ služby Rezidencie objednávala tretia osoba (sprostredkovateľ), voči Rezidencii je povinnou (zmluvnou) stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

III. Ubytovacie služby – individuálni klienti

 1. Rezidencia je povinná dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s Rezidenciou pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s rezidenciou na tom osobitne dohodol.
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je Rezidencia oprávnená účtovať poplatok za oneskorené uvoľnenie izby podľa aktuálneho cenníka.
 3. Ak sa klient nenasťahoval do Rezidenciaa najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, Rezidencia je oprávnená rezervované izby prenechať inému klientovi. Ak klient sa chce ubytovať po 18.00 hod. je povinný to vopred nahlásiť Rezidencii.
 4. Ak sa klient ubytuje v Rezidencii pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii Rezidencii. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jeho inventáru. V prípade, že Rezidencia zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu Rezidenciu, je klient povinný nahradiť Rezidencii škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

IV. Ubytovacie služby – skupiny

 1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

V. Ceny za Rezidenciou poskytované služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré Rezidencia poskytla na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie.
 3. Ceny uvedené v cenníku Rezidencie sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.
 4. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 3 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia ubytovacie ceny, môže Rezidencia dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.
 5. K zmene ceny môže Rezidencia pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom rezidencie počet rezervovaných izieb, rozsah služieb, dĺžku pobytu ap.
 6. Rezidencia je oprávnená pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.
 7. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad vystavená najneskôr v deň odchodu klienta z priestorov Rezidencie alebo v deň, kedy klient využil objednané služby Rezidencie. Doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

VI. Podujatia

 1. Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť Rezidencii konečný počet účastníkov najneskôr 10 pracovných dní pred konaním podujatia.
 2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, Rezidencia poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.
 3. Zmena v počte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s Rezidenciou vopred dohodnutá. Pri takejto zmene (odchýlke) počtu účastníkov si Rezidencia vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti; dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.
 4. Pri zmene počtu účastníkov o viac než 10% je Rezidencia tiež oprávnená prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.
 5. Pri podujatiach v priestoroch reštaurácie, ktoré trvajú dlhšie ako do 22,00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia (nad rámec otváracích hodín) môže Rezidencia účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.
 6. Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s Rezidenciou. V takýchto prípadoch Rezidencia účtuje servisný príplatok podľa aktuálneho cenníka
 7. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia na dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
 8. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
 9. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom Rezidencia nezodpovedá. Pri podujatí sú organizátor (objednávateľ) povinní vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.
 10. Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať Rezidenciu, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy Rezidencie a iných klientov Rezidencie. Rezidencia je oprávnená vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.
 11. Pokiaľ Rezidencia pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Rezidencii tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.
 12. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete Rezidencie vyžaduje jeho písomný súhlas. Rezidencia si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady Rezidencie.
 13. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach Rezidencie vznikajúceho použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor (objednávateľ) podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Rezidencia je oprávnená prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.
 14. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor (objednávateľ) podujatia.
 15. Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Rezidencia je oprávnená vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s Rezidenciou.
 16. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, Rezidencia je oprávnená do času odstránenia týchto predmetov účtovať nájom za miestnosť. Rezidencia je tiež oprávnená vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

VII. Záloha na služby

 1. Pokiaľ nie je s Rezidenciou uzatvorená iná písomná dohoda, Rezidencia je oprávnená požadovať zálohovú platbu v hodnote do 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 30 dní pred konaním podujatia
 2. Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako paušalizovaná náhrada škody (ušlý zisk).
 3. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, Rezidencia si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

 1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.
 2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží Rezidencii odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie (služby) a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.
 3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné
  1. Pri podujatiach je Rezidencia oprávnená účtovať nasledovné storno poplatky:
   • stornovanie medzi 15.-7. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 50% predpokladanej ceny
   • stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 100% predpokladanej ceny
 4. Pri ubytovaní individuálnych klientov je Rezidencia oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:
Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach (bod 3a).Náklady na Rezidenciou objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia, ktoré už Rezidencii vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške. Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby.

IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany Rezidencie

 1. Rezidencia je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, Rezidencia disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt Rezidencie sa svojho práva na odstúpenie nezriekne. Rezidencia je tiež oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
  1. bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve, klient netrvá na plnení zo strany Rezidencie, klient má voči Rezidencie neuhradené už splatné záväzky, pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, Rezidencia však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom
  2. sa vyskytli okolnosti, za ktoré Rezidencia nezodpovedá (napr. vyššia moc), ktoré robia splnenie zmluvy nemožným, služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
  3. má Rezidencia opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie Rezidenciou poskytovaných služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť Rezidencie voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii Rezidencie.

X. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

 1. Rezidencia zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov Rezidenciaa.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Rezidencia nezodpovedá.
 3. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva Rezidencia nezodpovedá.
 4. Rezidencia nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany Rezidencie v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

XI. Osobitné ustanovenia

 1. Zvieratá môžu byť prinesené do areálu Rezidencie, avšak nie do ubytovacích častí.
 2. Fajčenie je dovolené len vo vyhradenom priestore Rezidencie. V ostatných priestoroch Rezidencie, (všetkých vnútorných prevádzok a izieb) je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má Rezidencia právo uložiť klientovi pokutu vo výške 100,-€ za každé zistené porušenie.
 3. Do Rezidencie nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.
 4. Nájdené veci Rezidencia posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v Rezidencii uskladňujú maximálne 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Rezidencie. Rezidencia si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch Rezidencie a na stránkach Rezidencie https://lake-side.sk

Lake Side Residence Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.